بدترين خوردگي كه براي فلزات كار گذاشته شده در خاك بوجود مي آيد . در محل هايي است كه جريان هاي الكتريكي سرگردان وجود دارد . چون مقاومت ويژه خاك ها حتي وقتي داراي آب باشند زياد است . بنابراين جريان هاي الكتريكي داخل زمين از طريق فلزات كارگذاشته شده درخاك كه مقاومت كمي دارند عبور خواهد كرد . جريان سرگردان زماني مي تواند موجب خوردگي لوله گردد كه از يك قسمت از لوله وارد واز قسمت ديگر آن تخليه شود و در حقيقت مدار جريان كامل گردد . نقطه ورود جريان سرگردان كاتد و نقطه خروجي، آند پيل خوردگي خواهد گرديد . از منابع ايجاد جريان سرگردان مي توان به موارد زير اشاره كرد:

وجود سيستم حفاظت كاتدي در لوله هاي مجاور لوله مورد تهاجم

استفاده از جريان مستقيم در عمليات حفاري

عمليات جوشكاري با استفاده از جريان مستقيم

سيستم هاي قطار برقي زير زميني و نظاير آنها و همچنين ميدان مغناطيسي زمين در اطراف لوله تهاجم نيز تاثير گذاشته و اختلال ايجاد مي كند.

جريان هاي سرگردان در 3 دسته طبقه بندي مي شوند:

1- جريان هاي مستقيم

2- جريان هاي متناوب

3- جريان هاي تلوريك ( Telluric )

 

خوردگي جريان هاي مستقيم :

به طور معمول جريان هاي سرگردان مستقيم ، داراي 3 منبع هستند ايستگاه هاي حفاظت كاتدي ، سيستم هاي حمل ونقل و معدني ، خطوط انتقال برق  فشار قوي كه در اين ميان سهم اصلي متعلق به سيستم هاي حفاظت كاتدي است. مشكل اصلي در طراحي سيستم هاي حفاظت كاتدي ، وجود تقاطع خطوط لوله و سازه هاي فلزي مي باشد كه غالبا در زمان طراحي به علت عدم آشنايي با محيط كار و يا عدم پيش بيني هاي لازم توسط طراح ، جريان هاي سرگردان و تداخل در نظر گرفته نمي شوند و به همين دليل نتايج محاسبات تئوريك و آنچه كه در عمل اتفاق مي افتد متفاوت بوده و همچنان معضل خوردگي در اين قسمت ها وجود داشته و با تاثير سوء، تداخل به صورت تصاعدي رشد مي نمايد.

بحث ايستگاه هاي حفاظت كاتدي با دو حالت مختلف مطرح مي گردد:

1- وجود لوله بيگانه در نزديكي حفره آندي

2-  تقاطع با لوله و خطوط محافظت شده 

درحالتي كه تقاطع وجود دارد، يك لوله بيگانه از منطقه تحت تاثير پتانسيل مثبت اطراف يك حفره آندي سيستم جريان اعمالي عبوركرده و سپس در نقطه اي دورتر با لوله محافظت شده تقاطع دارد.

پتانسيل مثبت زمين لوله بيگانه را تحت تاثير قرار داده و در يك محدوده خاص موجب دريافت جريان توسط لوله مي گردد اين جريان بايد به جايي  رود كه مدار الكتريكي كامل شده و به قطب منفي ترانس ركتيفاير بازگشت نمايد. جايي كه تخليه جريان از لوله بيگانه صورت مي گيرد ( محل تقاطع ) لوله بيگانه خورده مي شود. شدت تاثيرات به ميزان ولتاژ اعمالي حفره آندي و دوري لوله بيگانه بستگي دارد . به اين معني كه ولتاژ بالا و نزديكي زياد صدمه را بيشتر مي سازد در حالتي كه جريان دزدي (Pick Up ) لوله بيگانه خيلي زياد نباشد مي توان با اتصال دو لوله به هم مشكل را حل كرد و اين مسئله به ميزان ظرفيت ركتيفاير ما كه توانايي تحت حفاظت قرار دادن هر دو لوله را به طور همزمان داشته باشد، دارد. ( شكل 2 )

اما در حالتي كه لوله بيگانه در نزديكي حفره آندي يك سيستم حفاظت كاتدي بوده اما با لوله حفاظت شده تقاطعي ندارد : در اين حالت لوله بيگانه تحت تاثير ميدان تحت الشعاع حفره آندي با پتانسيل مثبت قرار مي گيرد و جريان از هر دو سوي لوله بيگانه به صورت "از انتها" ( Endwise ) انتقال مي يابد . اين جريان سرگردان ، لوله بيگانه را در نقاط بيشتر و دورتر ( مانند منطقه اي كه مقاومت خاك پايين است ) ترك كرده و جهت كامل شدن مدار الكتريكي به سوي لوله حفاظت شده و در نهايت به ركتيفاير انتقال مي يابد . در صورتيكه در حالت قبلي اين جريان در نزديكي محل تقاطع متمركز مي گرديد.

راه حل درست اتصال كابل از لوله بيگانه به قطب منفي ركتيفاير مي باشد تا لوله بيگانه نيز تحت حفاظت قرار گيرد تا مدار الكتريكي از طريق اين كابل كامل شود. اگر حفره خيلي نزديك به لوله بيگانه باشد جريان گرفته شده توسط لوله بيگانه بسيار زياد خواهد بود  و اين راه حل مناسب نمي باشد و در صورت امكان بهتر است محل حفره را عوض نمود.

در زمين اطراف لوله تحت حفاظت كاتدي يك گراديان  پتانسيل وجود دارد كه باعث القا جريان از زمين به لوله مي گردد. اين گراديان بر عكس گراديان پتانسيل يا منطقه تحت تاثير اطراف حفره تخيله جريان مي باشد . اين به آن معناست كه زمين در نزديكي لوله نسبت به زمين دورتر منفي خواهد شد. شدت ميزان تحت تاثير لوله حفاظت شده تابعي از مقدار جريان ورودي در واحد سطح به لوله مي باشد. جريان بيشتر شدت بالاتري ايجاد ميكند.

براي لوله اي كه به خوبي پوشش شده باشد ، جريان خيلي كم است و در نتيجه گراديانت پتانسيل در اطراف لوله ناچيز است . ولي يك لوله بدون پوشش تحت حفاظت كاتدي مي تواند جريان زيادي بگيرد. يك لوله مجاور يا هر ساختار فلزي مدفون در تقاطع با لوله بدون پوشش حفاظت شده از ميان گراديان پتانسيل اطراف لوله عبور كرده و ممكن است هدف صدمات خوردگي قرار گيرد. به همين دليل لوله بيگانه بيشترين صدمه را در محل تقاطع با لوله بدون پوشش خواهد خورد.

سيستم هاي حمل و نقل مجهز به DC مانند قطارهاي زير زميني نيز يكي از بزرگترين منابع جريان هاي سرگردان مي باشد . ولي امروزه سيستم رايجي نبوده  و به استثناي جاهاي محدود مورد استفاده قرار نمي گيرد . سيستم هاي حمل و نقل DC  همانگونه كه در شكل 3 ديده مي شود ، معمولا با تغذيه كننده عايق شده بالاسر كه به قطب مثبت ايستگاه برق متصل مي شود كار مي كنند . جريان اعمالي ( كه ممكن است تا هزاران آمپر هم برسد) با اتصال به قطب منفي ايستگاه توسط ريل بازگشت مي شود . بدليل اينكه قطار روي ريل زميني حركت كرده و كاملا بازمين عايق نشده است مقداري از جريان اعمالي وارد زمين شده و هدر مي رود و در مسير زمين به ايستگاه برگشت مي شود . خط لوله موجود در منطقه خط آهن مسير مناسبي براي انتقال جريان زمين مي باشد . به صورت ايده آل اگر تمامي جريان منفي بازگشتي توسط خود سيستم حمل و نقل بازگشت نمايد پديده جريان هاي سرگردان روي خطوط لوله عبور كرده از منطقه تاثيري ندارد . نزديكي حالت عملي  سيستم به حالت ايده آل بستگي به تعميرات خط آهن دارد . خط آهن بايد روي قطعات سنگي كه داراي مقاومت داراي مقاومت نسبتا بالائي نسبت به زمين هستند احداث مي شود تا از اتلاف جريان جلوگيري شود.

اخيرا احتمال بروز خوردگي در اثر نصب خطوط لوله انتقال برق فشار قوي DC  روي خطوط لوله مورد توجه متصديان خطوط لوله زيرزميني قرار گرفته است.  انتقال برق DC براي مسافت هاي دور مقرون به صرفه تر مي باشد. سيستم داراي دو واحد تبديل و اتصال به زمين كه در انتهاي هر كدام قرار گرفته است، مي باشد.  ماداميكه بار دو نيمه  سيستم ( به طور مساوي) تقسيم شده باشد . هيچ تبادل جرياني بين دو اتصال نبايد وجود داشته باشد . در غير اين صورت جرياني ناميزان بين دو محل اتصال زمين ايجاد مي گردد . جهت اين جريان بستگي به بالاتر بودن بار هر كدام از اتصالات دارد . اگر خطوط انتقال برق   فشار قوي با اتصالات زميني شرح داده شده احداث شود، تاثير جريان سرگردان روي خطوط لوله گسترش مي يابد موثر ترين راه حل اين است كه حد الامكان فاصله اتصال زمين سيستم نسبت به خط لوله زياد باشد و محل قرار گرفتن اتصال زمين در جايي باشد كه كمترين مقاومت خاك را داشته باشد؛ كه اختلاف پتانسيل بين اتصال زمين و زمين دورتر را به حداقل رساند.

جريان متناوبAC :

شبكه هوائي انتقال برق متناوب ( فشار قوي) برخي مشكلات را بر روي خطوطه لوله ايجاد نموده است . اين مشكلات در جائيكه خطوط لوله در مسير عبور خود با خطوط هوائي انتقال برق متناوب( فشار قوي بيش از 110 كيلو وات) تقاطع داشته يا به صورت موازي در كنار يكديگر قرار گرفته باشند ظاهر مي شوند. در صورتيكه كابل زيرزميني با ولتاژ بالا از كنار سازه عبور كند ، لوله توسط تداخلAC  باردار شده و همزمان با عبور جريان متناوب از كابل مقداري از جريان از طريق زمين به لوله منتقل مي شود و پس از گرفتن جريان توسط لوله در جاي ديگري از لوله خارج مي شود. جريان متناوب در كابل ايجاد شار مغناطيسي درهوا يا زمين مي كند كه اين شار باعث توليد جريان و ولتاژ متناوب در خط لوله ميشود . همچنين در نواحي از لوله كه در محدوده ميدان الكترومغناطيسي انتقال برق قرار دارند در صورتي كه لوله به زمين وصل شود . بار خازني بزرگي درلوله ايجاد مي شود. به نظر مي رسد اينگونه تداخل در لوله هاي بدون پوشش اتفاق نمي افتد .

عوامل موثر در ميزان تداخل جريان در اثر برق متناوب به صورت زير خلاصه مي شود:

1- ولتاژ خط انتقال برق فشار قوي

2- نسبت هندسي خط لوله و كابل هاي هوائي

3- فاصله بين خط لوله و سيستم برق فشار قوي

4- مقاومت و كيفيت پوشش لوله

5- مقاومت خاك اطراف لوله

6- تعداد تقاطع و طول مسير موازي خط لوله خطوط انتقال نيرو

جريان سرگردان منتج از اختلالات مغناطيسي Telluric  :

بعضي اوقات اختلالاتي در اندازه گيري پتانسيل لوله نسبت به خاك و يا جريان جاري در لوله در يك منطقه كه در آنجا هيچ نوع منبع جريان كه توسط انسان احداث شده باشد وجود ندارد، پديد مي آيد. علت آن معمولا در ارتباط با اختلالات مغناطيسي زمين است كه اصطلاحا به" طوفان هاي مغناطيسي" معروف است.

در زمان فعاليت شديد لحظه اي خورشيد، فعاليت اختلالات مغناطيسي شدت مي يابد. جريان سرگردان منتج از اين منبع  Telluric  ناميده مي شود.

علت تاثير روي لوله ممكن است با ايجاد و شكل گيري و سپس متلاشي شدن ميدان مغناطيسي زمين در ناحيه خط لوله در ارتباط باشد . در يك  ژنراتور الكتريكي با عبور رساناي عايق دار از ميدان مغناطيسي ولتاژ توليد مي شود . مكانيزم كار اين است كه رسانا خطوط ميدان مغناطيسي را قطع مي كند اگر چه بعضي وقت ها اثر شديد است ، اما تاثيرات جريان  Telluric روي لوله بندرت مدت طولاني دارد. در يك ناحيه خاص پديده جريان گيري و تخليه جريان در طول زمان متمركز مي گردد.

كنترل خوردگي ناشي از جريان هاي سرگردان :

بعضي از روش هاي براي كاهش يا حذف تداخل جريان هاي سرگردان عبارت از :

حذف يا تقليل منبع جريان

اتصال بين خطوط مهاجم و متاثر

استفاده از آند هاي فدا شونده و نقاط تقاطع

استفاده از پوشش و يا موانع الكتريكي ( Electrical Shields )


 فايل آموزشي طراحي حفاظت كاتدي سطح 1 و 2و3 Nace

كليك  نماييد:


 نرم افزار طراحي حفاظت كاتدي

كليك  نماييد:


 نمونه طراحي حفاظت كاتدي تانك و خط لوله

كليك  نماييد:

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام مهر ۱۳۸۷ساعت 18:41  توسط   | 


با توجه به اينكه اخيرا لينكهاي دانلود باز نمي شود از اين پس مي توانيد مطالب فني را از سايت هاي ذيل دريافت نماييد

www.cathodic.ir

www.anode.ir

پروژه تبديل چاه هاي حفاظت كاتديك آبي به چاه هاي حفاظت كاتديك خشك

lllمقدمه

خوردگي و تخريب مواد به عنوان يكي از مسائل مهم فني - اقتصادي در صنعت امروز مطرح مي باشد. اهميت اين مطلب هنگامي ملموس تر مي شود كه فاكتورهايي از قبيل محدوديت مواد خام موجود در زمين، هزينه هاي توليد و تخليص مواد و با يك اميد آينده نگرانه تر مساله بازيافت، به دقت بررسي گردد. با در نظر گرفتن عوامل فوق، تخريب تدريجي سازه هاي موجود به نحوي باعث هدر رفتنهزينه هاي سنگين ساخت و توليد ابزار آلات صنعتي مي شود. تخريب مواد با توجه به تنوع آنها از فلزات، پليمرها، سراميك ها و مواد تركيبي (Composite) و همچنين تنوع شرايط كاري و محيطي، مجموعه پيچيده اي از سيستمهاي كاري را بوجود مي آورد كه هر يك از آنها از مكانيزم خاصي پيروي مي كنند. اهميت موضوع فوق در صنعت گاز بدليل ماهيت خطر آفرين گاز دو چندان خواهد بود. يكي از مهمترين مواردي كه همواره مد نظر طراحان، بازرسان فن و بهره برداران قرار مي گيرد، محافظت لوله هاي گاز در برابر خوردگي، بويژه خوردگي هاي الكتروشيميايي مي باشد كه در بسياري از موارد بسيار هزينه بر مي باشد.

lllتعريف خوردگي الكتروشيميايي

خوردگي الكتروشيميايي يك واكنش شيميايي بين سازه و محيط اطراف آن است كه برا ثر انتقال الكترونها از ماده مورد نظر به ماده اي ديگر از طريق تشكيل يك پيل الكتروشيميايي صورت مي گيرد.

پيل الكتروشيميايي شامل دو الكترود فلزي آند و كاتد با جنسهاي مختلف، الكتروليت و اتصال فلزي مي باشد كه در اثر تشكيل پيل مذكور آند يا الكترون دهنده اكسيد شده و تخريب مي گردد. اين پيل مي تواند بر اثر عواملي چون همجواري لوله هاي كهنه و نو، شرايط مختلف خاك و همچنين جريانهاي سرگردان ناشي از ميدانهاي الكترومغناطيسي موجود در نزديكي لوله اتفاق بيفتد.

lllراه هاي جلوگيري از تشكيل پيل الكتروشيميايي

1- استفاده از آندهاي از بين روند يا فدا شونده (Sacrifice): ايجاد جريانهاي حفاظتي از طريق تشكيل پيل الكتروشيميايي که آند آن از جنس منيزيم يا روي بوده و کاتد آن لوله تحت حفاظت مي‌باشد.

2- استفاده از قطعات فلزي مناسب به صورت اتصالات (سه‌راهي , زانو ,...) . قطعات مذكور از جنس مناسبي انتخاب مي‌شوند که در مقابل سيستمي که مي خواهد حفاظت شود به صورت يک کاتد کوچک در مقابل يک آند بزرگ ايفاي نقش کنند.

3- اعمال جريان خارجي يکسو(Impressed Current): استفاده از ژنراتور و رکتي فاير و يا باتري همراه با يک آند کمکي از جنس آهن يا گرافيت که قطب مثبت منبع جريان به آند کمکي و قطب منفي به دستگاه تحت حفاظت متصل مي‌شود که بيشترين کاربرد را در صنعت گازرساني دارد و شامل يک چاه حفاظت کاتدي آبي يا خشک و يا بستر افقي بهمراه کابلهاي ارتباطي مي‌باشد و مجموعه رکتي فاير و کابلهاي ارتباطي معمولا در يک ايستگاه CGS يا TBS نصب مي‌گردد.

lllتاريخچه اجراي پروژه

بدليل برخي از مشكلات كه در هنگام طراحي و اجراي چاه هاي حفاظت كاتدي رايج ( بستر افقي وچاه آبي) در استان تهران پيش آمد، از قبيل محدوديت فضاي قابل استحصال يا قيمت بالاي زمين براي دفن آندها در سيستم چاه افقي يا پايين رفتن سطح آب زير زميني كه باعث افزايش عمق چاه و افزايش قابل توجه هزينه هاي حفاري چاه هاي آبي مي شود از آغاز سال 81 مطالعات اوليه اي توسط واحد مهندسي شركت گاز استان تهران جهت نياز سنجي سيستم مذكور آغاز شد و همزمان جلسات مشترك كارشناسي ميان كارشناسان اين شركت و پژوهشكده مهندسي جهاد برگزار شد كه نهايتاً پس از تهيه شرح كار در اواخر سال 81 قراردادي به مبلغ شصت و سه ميليون و هفتصد هزار ريال جهت بررسي جايگزيني چاه هاي خشك حفاظت كاتديك بجاي چاه هاي آبي ميان شركت گاز استان تهران و پژوهشكده مذكور منعقد گرديد. شايان ذكر است كار طراحي ، پياده سازي و بهره برداري آزمايشي، انجام اصلاحات مورد نياز و بهره برداري نهايي از سيستم مذكور در اواخر سال 82 به پايان رسيد.

lllمشخصات فني چاه حفاظت كاتديك خشك

در اين روش نيز مطابق روش چاهي آبي پس از طراحي و در نظر گرفتن فاكتورهاي مناسببه روش ذيل عمل مي‌گردد :

1- حفر چاه به قطر حدود 80 سانتيمتر و عمق حداكثر 55 متر، در اين روش نياز به آب نمي‌باشد. لازم به توضيح است در اين روش در مكانهايي كه بتوان فاصلة لوله را تا بستر آندي حفظ نمود، عمق چاه مي‌تواند تا 25 متر كاهش يابد.

2- نصب غلافي فولادي 12 اينچ بطول حداكثر 15 متر در اطراف آندها . اين لوله گاز آزاد شده در آند را به سمت بالا هدايت مي‌كند .

3- نصب غلاف P.V.C 12 اينچي بطول حداكثر 40 متر .اين غلاف در بالاي غلاف فلزي قرار گرفته و وظيفه آن حفظ فاصله استاندارد بين بستر آندي و لوله حفاظت شونده مي‌باشد . بعبارت ديگر اين لوله از ايجاد يك مسير با مقاومت الكتريكي كمتر و موازي با لوله جلوگيري مي‌نمايد. رعايت فاصله مناسب بين چاه و خط لوله در كيفيت عملكرد سيستم حفاظت كاتديك بسيار مؤثر است كه در انتهاي گزارش به تفصيل به آن پرداخته خواهد شد.

4- پس از مرحله 3 ، تجهيزات سر چاهي ساده‌تر از چاه آبي و متعلقات نصب مي‌گردد .

5- در اين مرحله آندها مشابه روش چاه آبينصب مي‌گردد .

6- پس از نصب آندها در وسط چاه حفر شده ، و  نصب  لوله فولادي بگونه‌اي  كه آندها در مركز لوله قرار گيرد ،ذغال كك با دانه بندي زير 9 ميلي متر به داخل لوله به ارتفاع طول لولة فولادي و همچنين خارج لوله (پشت لوله) بطول لولة فولادي (حدود 1متر) ريخته مي‌شود . اين ذغال علاوه بر ايفاي نقش الكتروليت در اين چاه ، ديواره چاه را تقويت كرده و از ريزش آن جلوگيري مي‌كند . در حقيقت اين روش از تقويت ديواره چاه بي‌نياز است .

7- پس از انجام مرحله 6، از بالاي چاه مقادير نسبتاً زيادي آب بر روي زغالها ريخته مي‌شود. وزن آب ريخته شده بر روي زغالها باعث مي‌گردد زغالها مقداري فشرده گردند.. لازم ذكر است آب در چند مرحله ريخته شده تا فشردگي مناسب ايجاد شود .

8- پس از ريختن مقدار مناسب زغال و فشرده كردن آن با ريختن آب برروي آنها كه معمولاً تا يك‌متري بالاي آخرين آند ادامه مي‌يابد، فضاي باقيمانده (لوله ) با سنگ‌هاي نسبتاً درشت تا سطح زمين پر مي شود. وجود فضاي متخلخل در بالاي ستون زغال باعث مي‌گردد گاز متصاعد شده به راحتي از اين فضاي متخلخل به هواي آزاد راه پيدا كند و از ايجاد محيط پلاريزه شده در ستون ذغال جلوگيري نمايد.

9- نصب ترانس ركتيفايرو اتصال آن به لوله و بستر آندي مطابق روش چاهي آبي لازم به توضيح مي‌باشد در اين روش با توجه به قطر بالاي لولة 12 اينچ ( 30 سانتيمتر )و متخلخل بودن ذغال ، گازهاي متصاعد شده از لوله به سمت بالا حركت كرده و وارد فضاي آزاد مي‌گردد .شماي کلي از يک چاه خشک

lllنتايج پروژه

مزاياي چاه هاي خشك را ميتوان بصورت خلاصه توسط جدول زير بيان نمود.

نوع چاه نياز به حفاري عميق نياز به تقويت ديواره چاه ميزان خوردگي آند ميزان پايداري نسبت به تغيير شرايط محيط تعميرات و نگهداري مقاومت اهمي چاه هزينه احداث ميزان فضاي مورد نياز بر روي زمين
چاه آبي زياد زياد زياد پايداري کم آسان کم بالا کم
چاه خشك متوسط - کم زياد نسبتا آسان کم متوسط کم
چاه بستر افقي کم - کم زياد نسبتا آسان کم کم زياد

شايان ذكر است هزينه اجراي چاه هاي خشك در حدود 35% كمتر از چاه هاي آبي مي باشد.
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۷ساعت 18:38  توسط   | 

هندبوك قابل search حفاظت كاتدي با نام Control of pipeline corrosion كه رفرنس اول طراحان مي باشد. اين هندبوك آخرين ورژن بوده و حجم ان در حدود 10 مگابايت است.
http://www.4shared.com/file/67109825/a829eee6/Peabody_control_of_pipeline_corrosion.html

 

 فايل آموزشي طراحي حفاظت كاتدي سطح 1 و 2و3 Nace

كليك  نماييد:


 نرم افزار طراحي حفاظت كاتدي

كليك  نماييد:


 نمونه طراحي حفاظت كاتدي تانك و خط لوله

كليك  نماييد:

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۷ساعت 10:34  توسط   | 


 مي توانيدDNV RP B401 cathodic protection design را از اين لينك download كنيد.البته اين آخرين ورژن يعني 2005 است كه با ورژن قبلي 1993 تفاوتهايي دارد. اين استاندارد در offshore كابرد زيادي دارد و تقريبا بهترين رفرنس است.


http://exchange.dnv.com/OGPI/OffshorePubs/Members/rp-b401.pdf


برای دریافت نرم افزار حفاظت کاتدی با من مکاتبه کنید: h.jiryaee@ieee.org

همچنین:

- فایل آموزشی آشنایی حفاظت کاتدی مطابق دوره های استاندارد انجمن مهندسی خوردگی آمریکا Nace به زبان انگلیسی

این مجموعه شامل فایلهای آموزشی سطح 1 سطح 2 و سطح 3 حفاظت کاتدی می باشد. در بسیاری از شرکتهای معتبر جهانی داشتن گواهینامه Nace برای اشتغال در آن شرکت شرط اصلی ذکر می گردد.

با مراجعه به سایت Nace و لینک ذیل متوجه می شوید که هزینه این دوره ها در کشورهای اطراف بیش از 3000 دلار برای شما تمام می شود لیکن همان فایل آموزشی این دوره ها با قیمتی اندک در اختیار شما قرار گرفته است. لینک سایت Nace:

http://web.nace.org/departments/education/Program.aspx?id=2ce9ffdb-8816-db11-953d-001438c08dca

http://web.nace.org/departments/education/programs.aspx


 فايل آموزشي طراحي حفاظت كاتدي سطح 1 و 2و3 Nace

كليك  نماييد:


 نرم افزار طراحي حفاظت كاتدي

كليك  نماييد:


 نمونه طراحي حفاظت كاتدي تانك و خط لوله

كليك  نماييد:

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۸۷ساعت 19:56  توسط   | 


كاملتريت handbook حفاظت كاتوديك به اعتقاد تمام كارشناسان هندبوك Baeckmann مي باشد كه حاوي تمام مطالب مورد نياز مي باشد.اگرچه هندبوك Peabody ظاهري پسنديده داشته و خيلي جاها به عنوان رفرنس استفاده مي شود ليكن handbook baeckmann تقريبا در زمينه حفاظت كاتدي بي نظير است.آن را در سايت 4shared قرار داده ام تا استفاده كنيد.حجم آن حدود 15Mb است و دانلود آن كمي حوصله مي طلبد ولي ارزشش را دارد.
توجه: وسط لينك يك enter زده ام چون طولاني بود و در صفحه جا نمشد.جهت download لينك را كامل وارد كنيد.

http://www.4shared.com/file/66901296/50d34277/
Handbook_of_CATHODIC_CORROSION_PROTECTION__third_edition__W.html

 فايل آموزشي طراحي حفاظت كاتدي سطح 1 و 2و3 Nace

كليك  نماييد:


 نرم افزار طراحي حفاظت كاتدي

كليك  نماييد:


 نمونه طراحي حفاظت كاتدي تانك و خط لوله

كليك  نماييد:


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۸۷ساعت 19:29  توسط   | 


اين فايل آموزش حفاظت كاتدي شركت BP است كه بسيار روان و مفيد است.

http://www.4shared.com/file/66863172/256efb37/BP_CP_training.html

 فايل آموزشي طراحي حفاظت كاتدي سطح 1 و 2و3 Nace

كليك  نماييد:


 نرم افزار طراحي حفاظت كاتدي

كليك  نماييد:


 نمونه طراحي حفاظت كاتدي تانك و خط لوله

كليك  نماييد:

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۸۷ساعت 12:26  توسط   | 

انواع بسترهاي آندي

معمولاُ با توجه به اطلاعات بدست آمده از منطقه و اطلاعات حاصل از اندازه گيري مقاومت خاك و همچنين تجمع و محل استقرار ديگر تاسيسات، ساختمانها و سازه ها ، نوع و تعداد بستر انتخاب و در بخش طراحي با توجه به آن اقدامات لازم جهت انجام محاسبات صورت ميگيرد.

با توجه به شكل فيزيكي و نوع پشت بند مصرفي، بستر هاي آندي به دو دسته عمده بسترهاي آندي سطحي و بسترهاي آندي عميق تقسيم ميشوند:

بستـرهاي آندي سطحـي

اين نوع بسترها كه عمق بستر بندرت به بيش از 5 متر ميرسد، خود به دو دسته عمده زير تقسيم ميشوند:

الف ـ بستـر آندي افقـي

در اين نوع بسترها، آندهاي مورد مصرف به شكل افقي و در كانالي به عرض 60 سانتي متر و به عمق 2 الي 3 متر و به فاصله مركز به مركز 3 الي 8 متر از يكديگر قرار ميگيرند.

پشت بند اين نوع بسترها كك ميباشد كه بايستي به ضخامت 15 سانتي متر زير و روي آندها را بپوشاند به عبارت ديگر استوانه اي به قطر 30 سانتي متر (يك فوت) و به طول بستر آندي از كك كوبيده شده داشته باشيم كه آندها در مركز آن قرار گرفته اند. در اين نوع بسترها جهت انتقال گازهاي حاصل از واكنشهاي شيميايي به سطح زمين از لوله هاي ونت به قطر 4 الي 8 اينچ و از جنس آزبست استفاده ميشود.

اين نوع بستر بدليل صرفه اقتصادي در حفاري و آماده سازي بستر و استقرار آندها بيشتر از بسترهاي ديگر مورد استفاده قرار ميگيرند. ولي بدليل آنكه در اين بسترها با تعداد آند زياد به  حفاري در طول زيادتري نيازمي باشد و لذا در اماكن و مناطقي كه از بابت تملك زمين و تجمع سازه ها و تاسيسات ديگر محدوديت دارد استفاده از چنين بسترهايي محدوديت خواهد داشت.

ب - بستـر آندي عمـودي

در اين نوع بسترها كه بيشتر در شبكه هاي توزيع گاز طبيعي، نفت، آب، مخازن ذخيره سازي و … استفاده ميشود.آندها به صورت عمودي و در كانالهايي به قطر 30 الي 50 سانتي متر و به عمق حدود 3 متر و به فاصله مركز به مركز 3 الي 10 متر از يكديگر قرار مي گيرند كه پشت بند ككي آندها بايستي به قطر حداقل 30 سانتي متر دور تا دور آندها را پركند .  در اين نوع بسترها نيز از لوله هاي ونت جهت تسهيل درخروج گازهاي حاصل از واكنشهاي شيميايي استفاده به عمل مي آيد .

 بستـرهاي آندي عميـق

از بسترهاي آندي عميق در مناطقي كه طبقات بالايي خاك مقاومت مخصوص بالايي داشته و يا امكان ايجاد بسترهاي آندي افقي و عمودي غير ممكن باشد و همچنين در مواقعي كه تجمع سازه هاي مدفون را داشته باشيم، استفاده به عمل مي آيد. اين نوع بسترها عبارتند از:

الف - بستر آندي چاهي خشك

در اين نوع بسترها آندها به صورت عمودي و در يك راستا در كانالي به قطر 30 الي 50 سانتي متر و به عمقي كه بستگي به تعداد آندها دارد قرار ميگرند . در اين نوع بستر پشت بندآندها كك مي باشد و لوله ونت مصرفي از جنس فولاد گالوانيزه مي باشد. عمق اين نوع بستر بستگي به تعداد آندهاي مصرفي دارد ، به عبارت ديگر با توجه به اينكه فاصله مركز به مركز آندها عموما” 3 متر مي باشد و اولين آند تا سطح زمين بايستي حداقل 5/1 متر و آخرين آند تا انتهاي بستر حداقل 5/0 متر فاصله داشته باشد ، لذا مي توان در محاسبات عمق بستر را بدست آورد . ولي لازم به ذكر است كه بنا به نظر طراح فاصله ها و عمق مذكور قابل تغيير مي باشد.

ب - بستر آندي چاهيِ تر 

اين نوع بستر مشابهت زيادي با بستر آندي چاهي خشك دارد با اين تفاوت كه در اين نوع بستر پشت بند مصرفي براي آندها آب مي باشد، به عبارت ديگر عمق اين نوع بسترها بستگي به عمق سفره هاي آب زيرزميني دارد، يعني بايستي حفاري تا عمقي انجام پذيرد كه آب كل عمق بستر را در برگرفته و حدلقل 12 متر از سطح آند اول بالاتر قرارگيرد .

در اين نوع بستر آندها به وسيله طناب مخصوص و با استفاده از قرقره در مركز چاه قرار مي گيرند و فاصله مركز به مركز آنها كه بايستي حدود 3 متر باشد به وسيله طناب ها تنظيم ميگردد.

كابل آندها مانند بستر چاهي خشك بوسيله دو راهي اتصال كابل به كابل بستر متصل شده و از هر آند يك كابل به باند باكس مثبت كه معمولا” يك باند باكس هشت ترميناله مي باشد اتصال پيدا مي كند. در اين نوع بستر جهت جلوگيري از ريزش كانال معمولا” از يك لوله فولادي به قطر 12 اينج ( قطر بستر ) و به طول بستر استفاده ميگردد. از اين نوع بسترها بدليل هزينه بالاي حفاري و نصب آندها در مواقع خاصي استفاده مي گردد.

 

 فايل آموزشي طراحي حفاظت كاتدي سطح 1 و 2و3 Nace

كليك  نماييد:


 نرم افزار طراحي حفاظت كاتدي

كليك  نماييد:


 نمونه طراحي حفاظت كاتدي تانك و خط لوله

كليك  نماييد:

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۷ساعت 19:42  توسط   | 

مطلب را از اينجا دانلود كنيد(فارسی است)

http://www.magiran.com/ppdf/1408/p0140801401181-63U3W.pdf

 

 فايل آموزشي طراحي حفاظت كاتدي سطح 1 و 2و3 Nace

كليك  نماييد:


 نرم افزار طراحي حفاظت كاتدي

كليك  نماييد:


 نمونه طراحي حفاظت كاتدي تانك و خط لوله

كليك  نماييد:

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۷ساعت 19:35  توسط   | 


مطلب مورد نظر را از اينجا دانلود كنيد(فارسی است)

http://www.daneshnews.com/articles/view.aspx?mid=3&bid=25&nid=225

 

 فايل آموزشي طراحي حفاظت كاتدي سطح 1 و 2و3 Nace

كليك  نماييد:


 نرم افزار طراحي حفاظت كاتدي

كليك  نماييد:


 نمونه طراحي حفاظت كاتدي تانك و خط لوله

كليك  نماييد:

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۷ساعت 19:32  توسط   | 

http://news.tavanir.org.ir/papers/paper_detail.php?id=1222

 

 فايل آموزشي طراحي حفاظت كاتدي سطح 1 و 2و3 Nace

كليك  نماييد:


 نرم افزار طراحي حفاظت كاتدي

كليك  نماييد:


 نمونه طراحي حفاظت كاتدي تانك و خط لوله

كليك  نماييد:


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۷ساعت 19:30  توسط   | 


آآندهای MMO از نوع لوله ای جهت مصارف گراندیدهای چاهی ( آب یا کک ) و یا بصورت گراندید های افقی یا عمودی قابل استفاده می باشد از نظر مقایسه بشرح جدول ذیل این نوع آندها با آند های چدنی HIGH SILICON CAST IRON   مقایسه فنی و مالی میگردند :

 

آند MMO

 مشخصات

آند چدنی

آندMMO

وزن سطح مقطع یک متر مربع آند

105 کیلو گرم

8 کیلو گرم

طول عمر آند با حداگثر جریان

9 سال

25 سال

قدرت جریان دهی یک متر مربع آند در ذغال کک

حداکثر 20 آمپر

100 آمپر

قدرت جریان دهی یک متر مربع آند در آب شیرین

حداکثر 50 آمپر

300-100 آمپر

قدرت جریان دهی یک متر مربع آند در آب دریا

حداکثر 100آمپر

600-500آمپر

تأسیسات سرچاهی

نیاز دارد

نیاز ندارد

قرقره و طناب

نیاز دارد

نیاز ندارد

اتصال کابل به آند

در خارج از آند بوسیله pin

در مرکز و داخل آند

تأثیر بر محیط زیست

آلودگی دارد

آلودگی ندارد

SPLICING KIT

نیاز دارد

نیاز ندارد

مقدار کابل مخصوص سر آند برای چاه آند بطول یکصد متر

1200متر

100متر

حفاری چاه بستر آندی و غلاف گذاری

دهانه 20 اینچ

دهانه 12 اینچ

نوع غلاف

12 اینچ

6 اینچ

زمین مورد نیاز جهت احداث سیستم

مساحت زیاد

مساحت کم

تعداد آند جهت بستر 50 آمپری

12 عدد

6 عدد

 

 فايل آموزشي طراحي حفاظت كاتدي سطح 1 و 2و3 Nace

كليك  نماييد:


 نرم افزار طراحي حفاظت كاتدي

كليك  نماييد:


 نمونه طراحي حفاظت كاتدي تانك و خط لوله

كليك  نماييد:

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۷ساعت 19:3  توسط   | 

آيا مي خواهيد يك سيستم حفاظت كاتدي طراحي كنيد؟ اين مطلب به شما كمك مي كند.این استاندارد را می توانید از سایت شرکت ملی گاز به ادرس ذیل دانلود کنید.

http://igs.nigc.ir/igs/BANK-KHAREJ/shell/30107331.pdf


 فايل آموزشي طراحي حفاظت كاتدي سطح 1 و 2و3 Nace

كليك  نماييد:


 نرم افزار طراحي حفاظت كاتدي

كليك  نماييد:


 نمونه طراحي حفاظت كاتدي تانك و خط لوله

كليك  نماييد:
دانلود رايگان محاسبه حفاظت كاتدي ، دانلود رايگان محاسبات حفاظت كاتدي کک پشت بند کندانسور خوردگی حفاظت کاتدی مقاله حفاظت كاتدي در شركت گاز  مقالات nace    مزاياي حفاظت كاتديك محافظت كاتديك روش اجرايي  محاسبه سیستم حفاظت کاتدی  محاسبات حفاظت كاتدي  گرافیت حفاظت کاتدی  كنترل خوردگي از راه دور  فشار قوي حفاظت كاتدي  طراحی ساخت و نصب حفاظت کاتدیک طراحی حفاظت کاتدی چاههای طراحی حفاظت کاتدی شرکت حفاظت کاتدی شركتهاي نصب حفاظت كاتدي سیستم حفاظت کاتدی شبکه های گاز ساخت آند گرافیتی حفاظت کاتدی دوره حفاظت کاتدی دوره آموزشي حفاظت كاتدي  دانلود کتاب حفاظت کاتدیک خوردگی حفاظت کاتدیک خوردگي لوله گاز حفاظت كاتديك خوردگي درلوله هاي بتني حفاظت کاتودیک pdf  حفاظت کاتودی حفاظت کاتدیک وبلاگ حفاظت کاتدیک لوله های فولادی حفاظت کاتدیک طراحی حفاظت کاتدیک چیست؟ حفاظت كاتدي بتن چاه هاي کم عمق جریان های سرگردان خوردگی جریان های سرگردان جريانهاي سرگردان لوله هاي گاز  جريان اطراف خطوط لوله توضيح كامل براي حفاظت كاتديك تقاطع لوله هاي آب و برق  ترانس رکتیفایر حفاضت کاتدی  تداخل کاتودیکی در لوله گاز پیل الکتروشیمیایی  پروژه های حفاظت کاتدیک پايداري ديواره چاه  بستر آندی چیست  بستر آندي انواع بستر اندازه گيري مقاومت زمين اثر القا بر خطوط لوله آندmmo حفاظت کاتدی mmo  حفاظت کاتدی در صنعت گاز آموزش حفاظت کاتدی آموزش حفاظت كاتدي اعمال جريان نرم افزار رايگان حفاظت كاتدي 

 free dwonload cathodic protection free download impressed current software free download cathodic protection guideline free download cathodic protection procedure free download cathodic protection ebook free dwonload cathodic protection handbook sample cathodic protection design sample cp design sample impressed current design free nace standard free cp design sample

 free download cathodic protection calculation  
free download cathodic protection software  
cathodic protection attenuation  
free download cathodic protection design  
cathodic protection formula  
free download cathodic protection sample  
cathodic protection design procedure  
 cathodic protection detail  
cathodic protection concept  

دانلود رايگان نرم افزار حفاظت كاتدي 

 دانلود طراحي حفاظت كاتدي تزريق جريان  

دانلود طراحي حفاظت كاتدي خط لوله  

دانلود طراحي حفاظت كاتدي تانك  

دانلود نقشه طراحي حفاظت كاتدي  

دانلود فايل اكسل طراحي حفاظت كاتدي  

با توجه به اينكه اخيرا لينكهاي دانلود باز نمي شود از اين پس مي توانيد مطالب فني را از سايت هاي ذيل دريافت نماييد


1 INTRODUCTION 1.1 Scope. 1.2 Cancellation. 1.3 Related Technical Documents. Section 2 CATHODIC PROTECTION CONCEPTS 2.1  as an Electrochemical Process. 2.2 The Electrochemical Basis for Cathodic Protection. 2.3 Practical Application of Cathodic Protection. 2.3.1 When Cathodic Protection Should Be Considered. 2.3.2 Functional Requirements for Cathodic Protection 2.4 Sacrificial Anode Systems. 2.4.1 Anode Materials. 2.4.2 Connection to Structure. 2.4.3 Other Requirements. 2.5 Impressed Current Systems. Section 3 CRITERIA FOR CATHODIC PROTECTION 3.1 Introduction. 3.2 Electrical Criteria. 3.3 Interpretation of Structure-to-Electrolyte Potential Readings. 3.4 Failure Rate Analysis. 3.5 Nondestructive Testing of Facility. 3.6 Consequences of Underprotection. 3.7 Consequences of Overprotection. 3.7.1 Coating Disbondment. 3.7.2 Hydrogen Embrittlement. Section 4 CATHODIC PROTECTION SYSTEM DESIGN PRINCIPLES 4.1 Introduction. 4.2 General Design Procedures. 4.3 Determination of Field Data. 4.3.1 Determination of Electrolyte Resistivity 4.3.2 Chemical Analysis of the Environment 4.3.3 Coating Conductance. 4.3.4 Continuity Testing. 4.3.5 Insulation Testing. 4.4 Corrosion Survey Checklist. Section 5 PRECAUTIONS FOR CATHODIC PROTECTION SYSTEM DESIGN 5.1 Introduction. 5.2 Excessive Currents and Voltages. 5.2.1 Interference. 5.2.2 Effects of High Current Density. 5.2.3 Effects of Electrolyte pH. 5.3 Hazards Associated with Cathodic Protection. 5.3.1 Explosive Hazards. 5.3.2 Bonding for Electrical Safety. 5.3.3 Induced Alternating Currents. Section 6 IMPRESSED CURRENT SYSTEM 6.1 Advantages of Impressed Current  Systems. 6.2 Determination of Circuit Resistance. 6.2.1 Anode-to-Electrolyte Resistance. 6.2.2 Structure-to-Electrolyte Resistance. 6.2.3 Connecting Cable Resistance. 6.2.4 Resistance of Connections and Splices. 6.3 Determination of Power Supply Requirements. 6.4 Selection of Power Supply Type. 6.5 Rectifier Selection. 6.6 Anodes for Impressed Current Systems. 6.7 Other System Components. 6.7.1 Connecting Cables. 6.7.2 Wire Splices and Connections. 6.7.3 Test Stations. 6.7.4 Bonds. 6.7.5 Insulating Joints. Section 7 SACRIFICIAL ANODE SYSTEM DESIGN 7.1 Theory of Operation. 7.2 Sacrificial Anode Cathodic Protection System Design Procedures. 7.3 Determination of Current Required for Protection. 7.4 Determination of Anode Output. 7.5 Determination of Number of Anodes Required. 7.6 Determination of Anode Life. 7.7 Seasonal Variation in Anode Output. 7.8 Sacrificial Anode Materials 7.9 Other System Components Section 8 TYPICAL CATHODIC PROTECTION 8.1 Diagrams of Cathodic Protection Systems. Section 9 CATHODIC PROTECTION SYSTEM DESIGN EXAMPLES 9.1 Introduction. 9.2 Elevated Steel Water Tank. 9.3 Elevated Water Tank (Where Ice is Expected). 9.4 Steel Gas Main. 9.5 Gas Distribution System. 9.6 Black Iron, Hot Water Storage Tank. 9.7 Underground Steel Storage Tank. 9.8 Heating Distribution System. 9.9 Aircraft Multiple Hydrant Refueling System. 9.10 Steel Sheet Piling in Seawater (Galvanic nodes). 9.11 Steel Sheet Piling in Seawater (Impressed Current 9.12 Steel H Piling in Seawater (Galvanic Anodes). 9.13 Steel H Piling in Seawater (Impressed Current). Section 10 INSTALLATION AND CONSTRUCTION PRACTICES 10.1 Factors to Consider. 10.2 Planning of Construction. 10.3 Pipeline Coating. 10.4 Coatings for Other Structures. 10.5 Pipeline Installation. 10.6 Electrical Connections. 10.7 Test Stations. 10.8 Sacrificial Anode Installation. 10.9 Impressed Current Anode Installation. 10.10 Impressed Current Rectifier Installation. Section 11 SYSTEM CHECKOUT AND INITIAL ADJUSTMENTS 11.1 Introduction. 11.2 Initial Potential Survey. 11.3 Detection and Correction of Interference. 11.4 Adjustment of Impressed Current Systems. 11.5 Adjustment of Sacrificial Anode Systems. Section 12 MAINTAINING CATHODIC PROTECTION 12.1 Introduction. 12.2 Required Periodic Monitoring and Maintenance. 12.3 Design Data Required for System Maintenance. 12.4 Basic Maintenance Requirements. 12.5 Guidance for Maintenance Section 13 ECONOMIC ANALYSIS 13.1 Importance of Economic Analysis. 13.2 Economic Analysis Process. 13.3 Design of Cathodic Protection Systems. 13.4 Economic Analysis – Example 1 Section 14 CORROSION COORDINATING COMMITTEE PARTICIPATION download

ارت، حفاظت از صاعقه، كاتديك و بارهاي الكترو استاتيك آشنايی با سيستمهای حفاظت کاتدیک (کاتودیک)
الكترو كاتديك فعال در زمینه مفصل هاي اتصال كابل - حفاظت كاتديك
تجهيزات حفاظت كاتديك ( ترانسفورمر ركتيفاير ) - انواع مقاومت الكتريكي صنعتي و مقاومت اتصال زمين
حفاظت کاتدیک لوله های فولادی گالوانیزه سرد ، زینک کوت محاسبات KVA مورد نیاز ترانسهای حفاظت کاتودیک کاتدیک کاتدیک پروتکشن طریقه بای پس کردن جریان حفاظت کاتدیک از ارت و رله حفاظت جانطریقه ارتباط دادن PMS داخل ساختمان با سیستم حفاظت کاتدیک کاتودیک خانگی نسل جدید حفاظت کاتودیک کاتدیک
ارت، حفاظت از صاعقه، كاتديك و بارهاي الكترو استاتيك آشنايی با سيستمهای حفاظت کاتدیک (کاتودیک)
الكترو كاتديك فعال در زمینه مفصل هاي اتصال كابل - حفاظت كاتديك
تجهيزات حفاظت كاتديك ( ترانسفورمر ركتيفاير ) - انواع مقاومت الكتريكي صنعتي و مقاومت اتصال زمين
حفاظت کاتدیک لوله های فولادی گالوانیزه سرد ، زینک کوت محاسبات KVA مورد نیاز ترانسهای حفاظت کاتودیک کاتدیک کاتدیک پروتکشن طریقه بای پس کردن جریان حفاظت کاتدیک از ارت و رله حفاظت جانطریقه ارتباط دادن PMS داخل ساختمان با سیستم حفاظت کاتدیک کاتودیک خانگی نسل جدید حفاظت کاتودیک کاتدیک
ارت، حفاظت از صاعقه، كاتديك و بارهاي الكترو استاتيك آشنايی با سيستمهای حفاظت کاتدیک (کاتودیک)
الكترو كاتديك فعال در زمینه مفصل هاي اتصال كابل - حفاظت كاتديك
تجهيزات حفاظت كاتديك ( ترانسفورمر ركتيفاير ) - انواع مقاومت الكتريكي صنعتي و مقاومت اتصال زمين
حفاظت کاتدیک لوله های فولادی گالوانیزه سرد ، زینک کوت محاسبات KVA مورد نیاز ترانسهای حفاظت کاتودیک کاتدیک کاتدیک پروتکشن طریقه بای پس کردن جریان حفاظت کاتدیک از ارت و رله حفاظت جانطریقه ارتباط دادن PMS داخل ساختمان با سیستم حفاظت کاتدیک کاتودیک خانگی نسل جدید حفاظت کاتودیک کاتدیک
ارت، حفاظت از صاعقه، كاتديك و بارهاي الكترو استاتيك آشنايی با سيستمهای حفاظت کاتدیک (کاتودیک)
الكترو كاتديك فعال در زمینه مفصل هاي اتصال كابل - حفاظت كاتديك
تجهيزات حفاظت كاتديك ( ترانسفورمر ركتيفاير ) - انواع مقاومت الكتريكي صنعتي و مقاومت اتصال زمين
حفاظت کاتدیک لوله های فولادی گالوانیزه سرد ، زینک کوت محاسبات KVA مورد نیاز ترانسهای حفاظت کاتودیک کاتدیک کاتدیک پروتکشن طریقه بای پس کردن جریان حفاظت کاتدیک از ارت و رله حفاظت جانطریقه ارتباط دادن PMS داخل ساختمان با سیستم حفاظت کاتدیک کاتودیک خانگی نسل جدید حفاظت کاتودیک کاتدیک
ارت، حفاظت از صاعقه، كاتديك و بارهاي الكترو استاتيك آشنايی با سيستمهای حفاظت کاتدیک (کاتودیک)
الكترو كاتديك فعال در زمینه مفصل هاي اتصال كابل - حفاظت كاتديك
تجهيزات حفاظت كاتديك ( ترانسفورمر ركتيفاير ) - انواع مقاومت الكتريكي صنعتي و مقاومت اتصال زمين
حفاظت کاتدیک لوله های فولادی گالوانیزه سرد ، زینک کوت محاسبات KVA مورد نیاز ترانسهای حفاظت کاتودیک کاتدیک کاتدیک پروتکشن طریقه بای پس کردن جریان حفاظت کاتدیک از ارت و رله حفاظت جانطریقه ارتباط دادن PMS داخل ساختمان با سیستم حفاظت کاتدیک کاتودیک خانگی نسل جدید حفاظت کاتودیک کاتدیک
ارت، حفاظت از صاعقه، كاتديك و بارهاي الكترو استاتيك آشنايی با سيستمهای حفاظت کاتدیک (کاتودیک)
الكترو كاتديك فعال در زمینه مفصل هاي اتصال كابل - حفاظت كاتديك
تجهيزات حفاظت كاتديك ( ترانسفورمر ركتيفاير ) - انواع مقاومت الكتريكي صنعتي و مقاومت اتصال زمين
حفاظت کاتدیک لوله های فولادی گالوانیزه سرد ، زینک کوت محاسبات KVA مورد نیاز ترانسهای حفاظت کاتودیک کاتدیک کاتدیک پروتکشن طریقه بای پس کردن جریان حفاظت کاتدیک از ارت و رله حفاظت جانطریقه ارتباط دادن PMS داخل ساختمان با سیستم حفاظت کاتدیک کاتودیک خانگی نسل جدید حفاظت کاتودیک کاتدیک
ارت، حفاظت از صاعقه، كاتديك و بارهاي الكترو استاتيك آشنايی با سيستمهای حفاظت کاتدیک (کاتودیک)
الكترو كاتديك فعال در زمینه مفصل هاي اتصال كابل - حفاظت كاتديك
تجهيزات حفاظت كاتديك ( ترانسفورمر ركتيفاير ) - انواع مقاومت الكتريكي صنعتي و مقاومت اتصال زمين
حفاظت کاتدیک لوله های فولادی گالوانیزه سرد ، زینک کوت محاسبات KVA مورد نیاز ترانسهای حفاظت کاتودیک کاتدیک کاتدیک پروتکشن طریقه بای پس کردن جریان حفاظت کاتدیک از ارت و رله حفاظت جانطریقه ارتباط دادن PMS داخل ساختمان با سیستم حفاظت کاتدیک کاتودیک خانگی نسل جدید حفاظت کاتودیک کاتدیک
ارت، حفاظت از صاعقه، كاتديك و بارهاي الكترو استاتيك آشنايی با سيستمهای حفاظت کاتدیک (کاتودیک)
الكترو كاتديك فعال در زمینه مفصل هاي اتصال كابل - حفاظت كاتديك
تجهيزات حفاظت كاتديك ( ترانسفورمر ركتيفاير ) - انواع مقاومت الكتريكي صنعتي و مقاومت اتصال زمين
حفاظت کاتدیک لوله های فولادی گالوانیزه سرد ، زینک کوت محاسبات KVA مورد نیاز ترانسهای حفاظت کاتودیک کاتدیک کاتدیک پروتکشن طریقه بای پس کردن جریان حفاظت کاتدیک از ارت و رله حفاظت جانطریقه ارتباط دادن PMS داخل ساختمان با سیستم حفاظت کاتدیک کاتودیک خانگی نسل جدید حفاظت کاتودیک کاتدیک
ارت، حفاظت از صاعقه، كاتديك و بارهاي الكترو استاتيك آشنايی با سيستمهای حفاظت کاتدیک (کاتودیک)
الكترو كاتديك فعال در زمینه مفصل هاي اتصال كابل - حفاظت كاتديك
تجهيزات حفاظت كاتديك ( ترانسفورمر ركتيفاير ) - انواع مقاومت الكتريكي صنعتي و مقاومت اتصال زمين
حفاظت کاتدیک لوله های فولادی گالوانیزه سرد ، زینک کوت محاسبات KVA مورد نیاز ترانسهای حفاظت کاتودیک کاتدیک کاتدیک پروتکشن طریقه بای پس کردن جریان حفاظت کاتدیک از ارت و رله حفاظت جانطریقه ارتباط دادن PMS داخل ساختمان با سیستم حفاظت کاتدیک کاتودیک خانگی نسل جدید حفاظت کاتودیک کاتدیک
ارت، حفاظت از صاعقه، كاتديك و بارهاي الكترو استاتيك آشنايی با سيستمهای حفاظت کاتدیک (کاتودیک)
الكترو كاتديك فعال در زمینه مفصل هاي اتصال كابل - حفاظت كاتديك
تجهيزات حفاظت كاتديك ( ترانسفورمر ركتيفاير ) - انواع مقاومت الكتريكي صنعتي و مقاومت اتصال زمين
حفاظت کاتدیک لوله های فولادی گالوانیزه سرد ، زینک کوت محاسبات KVA مورد نیاز ترانسهای حفاظت کاتودیک کاتدیک کاتدیک پروتکشن طریقه بای پس کردن جریان حفاظت کاتدیک از ارت و رله حفاظت جانطریقه ارتباط دادن PMS داخل ساختمان با سیستم حفاظت کاتدیک کاتودیک خانگی نسل جدید حفاظت کاتودیک کاتدیک
ارت، حفاظت از صاعقه، كاتديك و بارهاي الكترو استاتيك آشنايی با سيستمهای حفاظت کاتدیک (کاتودیک)
الكترو كاتديك فعال در زمینه مفصل هاي اتصال كابل - حفاظت كاتديك
تجهيزات حفاظت كاتديك ( ترانسفورمر ركتيفاير ) - انواع مقاومت الكتريكي صنعتي و مقاومت اتصال زمين
حفاظت کاتدیک لوله های فولادی گالوانیزه سرد ، زینک کوت محاسبات KVA مورد نیاز ترانسهای حفاظت کاتودیک کاتدیک کاتدیک پروتکشن طریقه بای پس کردن جریان حفاظت کاتدیک از ارت و رله حفاظت جانطریقه ارتباط دادن PMS داخل ساختمان با سیستم حفاظت کاتدیک کاتودیک خانگی نسل جدید حفاظت کاتودیک کاتدیک
ارت، حفاظت از صاعقه، كاتديك و بارهاي الكترو استاتيك آشنايی با سيستمهای حفاظت کاتدیک (کاتودیک)
الكترو كاتديك فعال در زمینه مفصل هاي اتصال كابل - حفاظت كاتديك
تجهيزات حفاظت كاتديك ( ترانسفورمر ركتيفاير ) - انواع مقاومت الكتريكي صنعتي و مقاومت اتصال زمين
حفاظت کاتدیک لوله های فولادی گالوانیزه سرد ، زینک کوت محاسبات KVA مورد نیاز ترانسهای حفاظت کاتودیک کاتدیک کاتدیک پروتکشن طریقه بای پس کردن جریان حفاظت کاتدیک از ارت و رله حفاظت جانطریقه ارتباط دادن PMS داخل ساختمان با سیستم حفاظت کاتدیک کاتودیک خانگی نسل جدید حفاظت کاتودیک کاتدیک
ارت، حفاظت از صاعقه، كاتديك و بارهاي الكترو استاتيك آشنايی با سيستمهای حفاظت کاتدیک (کاتودیک)
الكترو كاتديك فعال در زمینه مفصل هاي اتصال كابل - حفاظت كاتديك
تجهيزات حفاظت كاتديك ( ترانسفورمر ركتيفاير ) - انواع مقاومت الكتريكي صنعتي و مقاومت اتصال زمين
حفاظت کاتدیک لوله های فولادی گالوانیزه سرد ، زینک کوت محاسبات KVA مورد نیاز ترانسهای حفاظت کاتودیک کاتدیک کاتدیک پروتکشن طریقه بای پس کردن جریان حفاظت کاتدیک از ارت و رله حفاظت جانطریقه ارتباط دادن PMS داخل ساختمان با سیستم حفاظت کاتدیک کاتودیک خانگی نسل جدید حفاظت کاتودیک کاتدیک

دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی

Cathodic Protection Software Download Free
Heat Tracing Software Download Free
Calculation - electrical engineering
Cathodic Protection Software Download Free
Heat Tracing Software Download Free
Calculation - electrical engineering
Cathodic Protection Software Download Free
Heat Tracing Software Download Free
Calculation - electrical engineering
Cathodic Protection Software Download Free
Heat Tracing Software Download Free
Calculation - electrical engineering
Cathodic Protection Software Download Free
Heat Tracing Software Download Free
Calculation - electrical engineering
Cathodic Protection Software Download Free
Heat Tracing Software Download Free
Calculation - electrical engineering
Cathodic Protection Software Download Free
Heat Tracing Software Download Free
Calculation - electrical engineering
Cathodic Protection Software Download Free
Heat Tracing Software Download Free
Calculation - electrical engineering
Cathodic Protection Software Download Free
Heat Tracing Software Download Free
Calculation - electrical engineering
Cathodic Protection Software Download Free
Heat Tracing Software Download Free
Calculation - electrical engineering
Cathodic Protection Software Download Free
Heat Tracing Software Download Free
Calculation - electrical engineering
Cathodic Protection Software Download Free
Heat Tracing Software Download Free
Calculation - electrical engineering
Cathodic Protection Software Download Free
Heat Tracing Software Download Free
Calculation - electrical engineering
Cathodic Protection Software Download Free
Heat Tracing Software Download Free
Calculation - electrical engineering

دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار هیت تریسینگ Heat Tracing Heat Tracing رایگان مجانی
دانلود نرم افزار Earthing رایگان مجانی
دانلود نرم افزار Cathodic Protection رایگان مجانی
دانلود نرم افزار Electrical Engineering رایگان مجانی
دانلود نرم افزار مهندسی برق قدرت رایگان مجانی
دانلود نرم افزار روشنایی محاسبات رایگان مجانی
دانلود نرم افزار کابل کابل رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار هیت تریسینگ Heat Tracing Heat Tracing رایگان مجانی
دانلود نرم افزار Earthing رایگان مجانی
دانلود نرم افزار Cathodic Protection رایگان مجانی
دانلود نرم افزار Electrical Engineering رایگان مجانی
دانلود نرم افزار مهندسی برق قدرت رایگان مجانی
دانلود نرم افزار روشنایی محاسبات رایگان مجانی
دانلود نرم افزار کابل کابل رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدی رایگان مجانی لوله مخازن کف مخازن Impressed current روش محاسبه دانشگاه سازه ها خوردگی

دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار هیت تریسینگ Heat Tracing Heat Tracing رایگان مجانی
دانلود نرم افزار Earthing رایگان مجانی
دانلود نرم افزار Cathodic Protection رایگان مجانی
دانلود نرم افزار Electrical Engineering رایگان مجانی
دانلود نرم افزار مهندسی برق قدرت رایگان مجانی
دانلود نرم افزار روشنایی محاسبات رایگان مجانی
دانلود نرم افزار کابل کابل رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار هیت تریسینگ Heat Tracing Heat Tracing رایگان مجانی
دانلود نرم افزار Earthing رایگان مجانی
دانلود نرم افزار Cathodic Protection رایگان مجانی
دانلود نرم افزار Electrical Engineering رایگان مجانی
دانلود نرم افزار مهندسی برق قدرت رایگان مجانی
دانلود نرم افزار روشنایی محاسبات رایگان مجانی
دانلود نرم افزار کابل کابل رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار حفاظت کاتدیک رایگان مجانی
دانلود نرم افزار هیت تریسینگ Heat Tracing Heat Tracing رایگان مجانی
دانلود نرم افزار Earthing رایگان مجانی
دانلود نرم افزار Cathodic Protection رایگان مجانی
دانلود نرم افزار Electrical Engineering رایگان مجانی
دانلود نرم افزار مهندسی برق قدرت رایگان مجانی
دانلود نرم افزار روشنایی محاسبات رایگان مجانی
دانلود نرم افزار کابل کابل رایگان مجانی

با توجه به اينكه اخيرا لينكهاي دانلود باز نمي شود از اين پس مي توانيد مطالب فني را از سايت هاي ذيل دريافت نماييد

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۷ساعت 18:15  توسط   |